اجاره سوئیت در شیراز   منزل مبله شیراز   
دانستني هايي در باره ي المپيك  khabarnametanz khabarnametanz .

khabarnametanz

دانستني هايي در باره ي المپيك

نمادهاي المپيك
١- پنج حلقه رنگين المپيك در زمينه اي سفيد = نماد همبستگي و اتحاد پنج قاره است. يكي از اين پنج رنگ در پرچم تمام كشورها وجود دارد.
٢- پرچم المپيك= شامل پنج حلقه به ترتيب آبي، زرد، سياه، سبز و قرمز المپيك در زمينه اي سفيد است. شعار المپيك نيز بر روي اين پرچم نقش بسته است. اين پرچم نخستين بار در سال ١٩١٤ در پاريس طراحي و به نمايش گذاشته شد.
٣- شعار المپيك = سريع تر، بالاتر، قوي تر. اين شعار توسط كشيشي به نام ديدُن(Didon ) فرانسوي از دوستان كوبرتن ارائه شده است.
٤- سرود المپيك= اين سرود توسط اسپيريدُن ساماراس( Spiridon Samaras ) در سال ١٩٥٨ ساخته و با تك خواني كاستيس پالاماس( غير مجاز مي باشدtis Palamas ) به اجرا در آمده است.
٥- مدال هاي المپيك= در بازي هاي المپيك به نفرات اول تا سوم هر رشته به ترتيب مدال طلا،نقره و برنز و به نفرات اول تا هشتم نيز ديپلم و يا حكم قهرماني داده مي شود.
٦- اداي سوگند در بازي هاي المپيك( اين رسم نخستين بار در سال ١٩٢٠ برگزار شد و طي آن ورزشكاري با ويژگي هاي آرماني از ميان قهرمانان المپيك و يا از ورزشكاران كشور ميزبان انتخاب مي شود و متن سوگند نامه را مي خواند)
ديگر نمادهاي المپيك:
٧- مشعل المپيك ( نخستين بار در نهمين دوره بازي هاي المپيك در سال 1928 عرضه شد كه در المپياي يونان برافروخته مي شود دست به دست و پا به پاي دوندگان به شهر ميزبان مي رسد)
٨- جام المپيك
٩- دهكده المپيك( همه بازيكنان بايد در محلي به نام دهكده كه برخوردار از تمام امكانات رفاهي است برخوردار باشند.)
١٠- اعطاي گواهي شركت در بازي هاي المپيك
١١- پيكتو گرام المپيك
زير مجموعه هاي المپيك
المپيك تنها مختص بازي ها نيست و سه گروه ويژه نيز در آن شركت فعال دارند:
١- فرهنگ و هنر ٢- محيط زيست - ٣داوطلبان

در بياني كلي آيين المپيزم آيين همت، نفرت ازترس، عشق به ميهن، سخاوت، روحيه فتوت، جوانمردي و ارتباط تنگاتنگ با هنر و ادب است. بدين ترتيب ارزش هاي خوب، آزاد منشي وجوانمردي،صلح و دوستي و ... همگي ارزش هاي منشور المپيك اند و با آموزش المپيك ارتباط دارند. ارزش هايي كه بيگانه با فرهنگ ما نيستند وريشه اي كهن درتاريخ ما دارند. چنان كه در فتوت نامه ها اصل جوانمردي را سه چيز گفته اند :
يكي آن كه هر چه بگويي بكني. دوم آنكه خلاف راستي نكني.سيم آنكه شكيب را كار بندي.پس هر صفتي كه به جوانمردي تعلق دارد بر پايه اين سه اصل است: اول خرد، دوم راستي، سوم مردمي
منابع: سجادي، سيد نصرالله- جنبش صد ساله المپيك،تهران،نور،١٣٧٩
- هانري كربن، ترجمه ي احسان نراقي، آيين جوانمردي، ، تهران، سخن، ١٣٨٣

منشور المپيك
اساسنامه كميته بين المللي المپيك "منشور المپيك" نام دارد كه شامل ٥ بخش است:
بخش اول جنبش المپيك: در اين بخش ابتدا اهداف نهضت المپيك و سپس بازي هاي المپيك تعريف شده است. كه در قسمتي از آن آمده است: "بازي هاي المپيك متشكل است از بازي هاي المپياد و بازي هاي المپيك زمستاني." در اين اساسنامه عبارت المپياد به يك دوره متوالي چهارساله كه از هر دوره بازي ها مي گذرد، اطلاق مي شود. طبق مفاد منشور هرگونه تبعيض در بازي ها نسبت به هر كشور يا هر شخصي به دلايل نژادي و مذهبي و يا سياسي ممنوع مي باشد. بر اساس مواد منشور پرچم و نماد، شعار و آذين المپيك نيز تعريف شده اند.
بخش دوم كميته بين المللي المپيك IOC شامل:
پايگاه حقوقي شامل اهداف و اختيارات - عضويت- تشكيلات -هيئت اجرايي و كنگره المپيك
"پايگاه حقوقي: در رابطه با اهداف كميته بين المللي المپيك است مبني بر كمك به برگزاري مسابقات ورزشي و توسعه امروز ورزش بر طبق آرمان هاي المپيك،برگزاري منظم جشنواره بازي هاي المپيك و ارتقاء ارزش بازي ها و تحكيم آرمان هاي والاي گذشته.)اما در مورد عضويت طبق منشور المپيك براي هر كشور فقط يك عضو در نظر گرفته مي شود مگر در مورد كشورهاي بسيار بزرگ و فعال در نهضت المپيك و يا كشورهايي كه محل برگزاري بازي هاي المپيك باشند.
هيئت اجرايي براي اداره امور جاري كميته المپيك(آي. او.سي)، وظايفي را كه توسط اجلاس به آن محول مي شود مانند: منصوب كردن مدير آي. او. سي- بر عهده گرفتن مسئوليت نهايي در اداره امور و نگهداري سوابق اداري آي. او. سي را عهده دار است.

چهارمين بخش كميته بين المللي المپيك اساسي ترين بخش آن يعني كنگره است و متشكل است از اعضاي اصلي و افتخاري آي. او. سي، نمايندگان فدراسيون هاي بين المللي و كميته هاي ملي المپيك و نمايندگان دعوت شده توسط آي. او. سي. است
بخش سوم شامل فدراسيون هاي بين المللي:در اين بخش فدراسيون بين المللي رشته هاي ورزشي تعريف گرديده و همچنين به رسميت شناخته شدن هر فدراسيون بين المللي از طرف كميته بين المللي المپيك است.
بخش چهارم شامل كميته هاي ملي المپيك:
در اين بخش چنين آمده : " به منظور توسعه جنبش المپيك در سراسر جهان، كميته بين المللي المپيك، كميته هاي ملي المپيك را كه مجاز به استفاده از اين نام هستند و در صورت امكان به شكل قانوني تأسيس مي شوند و به اجراي قوانين آي. او. سي مي پردازند، مورد شناسايي قرار مي دهد. هدف اصلي كميته هاي ملي المپيك توسعه و حراست از جنبش المپيك و امر ورزش است. "در اين بخش موضوعات خود مختاري كميته هاي ملي المپيك، اعضاي آنان، پرچم، نشانه و حاكميت قضايي نيز مد نظر است.
بخش پنجم شركت در بازي هاي المپيك:
در اين بخش كه يكي از مهمترين بخش هاي منشور المپيك است موضوعاتي از قبيل موارد زير مطرح شده است: مقررات احراز صلاحيت، محدوديت سني، مقررات پزشكي، نام نويسي مجازات هاي ناشي از تخلف از قوانين آي. او. سي مديريت و سازماندهي بازي هاي المپيك، انتخاب شهر ميزبان، دهكده هاي المپيك، مقررات فني، برنامه المپيك و وروديه ، تعداد افراد ، تشريفات، مراسم اعطاي مدال به برندگان، مراسم اختتاميه و فهرست برندگان.حلقههاي المپيكنمادهاي المپيك، پرچمها و نشانهها، سمبلهايي هستند كه كميته بينالمللي المپيك در هنگام تاسيس اين بازيها از آن استفاده كردهاست. چيزهايي مثل مشعل و بعضي تمها تنها در هنگام برگزاري رايج است اما پرچم المپيك در طول سال نيز استفاده ميشود.

شعار المپيك

شامل سه لغت به زبان لاتين : Citius, Altius, Fortius و به معناي سريعتر، بالاتر، قوي تر است. اين سه لغت توسط پير دي كوبرتين پايه گذار كميته بينالمللي المپيك در سال ۱۹۸۴ پيشنهاد داده شدهاست.
يك شعار غيررسمي اما مشهور تر نيز وجود دارد كه ميگويد: مهم نيست كه برنده شوي، مهم شركت كردن است!

نشان المپيك

نشان اصلي المپيك از ۵ حلقه تشكيل شدهاست كه در هم ديگر قفل شدهاند و به ترتيب به رنگهاي آبي، زرد، مشكي، سبز و قرمز ميباشند كه در زمينهاي سفيد قرار گرفتهاند. اين تصوير در سال ۱۹۱۴ توسط پير دي كوبرتين طراحي شد، نشانگر ۵ بخش از دنياست كه شركت سالم در اين رقابتها را پذيرفتهاند. رنگ اين حلقهها عبارت است از قرمز، سبز، سياه، زرد و آبي كه به ترتيب نماد پنج قاره جهان ميباشند. ترتيب قرار گيري آنها هم معكوس ترتيب قرار گيري اين قارهها بر روي كره زمين ميباشد. از راست قرمز نماد قاره آمريكا، سبز نماد قاره اروپا، سياه نماد قاره آفريقا، زرد نماد قاره آسيا و آبي نماد قاره اقيانوسيهاست. در هم تنيدگي اين حلقهها نيز نمادي از همبستگي و پيوند ملتهاي اين قارهها است كه هدف اصلي برگزاري اين مسابقات است. نكته ديگر راجع به رنگ بندي حلقههاي پرچم المپيك اين است كه پرچم تمامي كشورهاي دنيا حداقل يكي از اين پنج رنگ را درخود دارند . نشان اين است كه همه كشور ها مي توانند با همديگر به رقابت بپردازند.

مشعل

چند ماه قبل از برگزاري المپيك، مشعل المپيك توسط بازتاب كنندهاي كه نور خورشيد را متمركز ميكند، روشن ميشود و در جايگاه باستاني المپيك در يونان نهاده ميشود. سپس مشعل از يونان خارج شده و به اطراف قاره يا كشوري كه قرار است بازيها در آن برگزار شود ميگردد. اين مشعل غالباً توسط قهرمانان، رهبران، بازيگران مشهور و حتي مردم عادي حمل ميشود. اين مشعل از راههاي غيرعادي نيز حمل شدهاست: انتقال الكترونيكي توسط ماهواره براي بازيهاي مونترآل در سال ۱۹۷۶، حمل در زير آب بدون خاموش شدن براي بازيهاي سيدني ۲۰۰۰. در بازيهاي آتن ۲۰۰۴ و پكن ۲۰۰۸ اين مشعل از چندين قاره عبور كردهاست.

تاج زيتون

تاج زيتون، شاخهاي از درخت زيتون است كه بدور حلقهاي پيچيده شده و در بازيهاي باستاني المپيك يونان به قهرمان اعطا ميشدهاست. در سال ۲۰۰۴ سنت تاج زيتون تجديد شد و به همراه مدال طلا به قهرمانان اعطا شد.

سلام مخصوص المپيك

درود نمادين المپيك از سلام روميها برگرفته شدهاست، بازوي راست و دست راست به صورت كشيده و به سمت بالا گرفته ميشوند كف دست به سمت بيرون يا به سمت پايين است. اين درود شبيه سلام هيتلري است اگرچه دستها به سمت بالاتر گرفته ميشوند. يكي از موارد مشهور اين نوع سلام دادن وارد شدن دو تيم فرانسه و كانادا در استاديوم برلين در سال ۱۹۳۶ بود كه دستهاشان به اين شكل به بالا گرفته شده بود. البته بعد از جنگ جهاني اين نوع سلام دادن به دليل شباهت به نازيها ممنوع شد!

عروسك شانس

از المپيك زمستاني سال ۱۹۶۸ در گرنوبل فرانسه، اين بازيها صاحب يك عروسك شانس نيز شد. اين عروسك غالباً حيواني بومي مربوط به منطقه برگزاري يا گهگاه فيگوري انساني است كه نشان دهنده ميراث فرهنگي آن سرزمين باشد. اولين و مهمترين اين عروسكها، ميشا است كه در سال ۱۹۸۰ و در مسكو استفاده شد. ميشا به دفعات بسيار زيادي در افتتاحيهها و اختتاميهها و جشنها استفاده شد و يك سريال انيميشن تلويزيوني نيز داشت و به اشكال زيادي ساخته و فروخته شد.تازه ترين اين عروسكهاعروسكهاي المپيك 2012 هستند.دو عروسك تكچشم به نامهاي ولناك و مندويل.اين عروسكها نماد رهبر مخفي فراماسونري و انقلابي صنعتي ايدئولوژيكي هستند.
- جنبش المپيك نسبت به نمادهاي المپيك حساسيت به خرج ميدهد و كپي رايت شديدي را نسبت به هر نوع چيدمان حلقهها، رنگها و يا نبود رنگها و حتي خود لغت المپيك اجرا ميكند. انها در برابر گروههاي بيشماري كه از اين نشان براي مقاصد تجاري استفاده كردند، اقدام قانوني به عمل آوردند.

برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۴۱:۴۷ توسط:sooroosh موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :